بهداشت دهان ودندان

نام و نام خانوادگی: اعظم طالعی

سمت: مسئول

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

تلفن تماس :۵ -۳۳۷۱۴۹۰۲-۰۴۵

پست الکترونیکی:

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۳۹۵