بهداشت دهان ودندان

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر خنده رو

سمت: مسئول

مدرک ورشته تحصیلی: دندانپزشک

تلفن تماس :۵ -۳۳۷۱۴۹۰۲-۰۴۵

پست الکترونیکی:

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۶