مبارزه با بیماریها

نام و نام خانوادگی: دکتررضا کیخسروی

سمت: مسئول

مدرک ورشته تحصیلی: دکترای عمومی - پزشکی

تلفن تماس: ۳۳۷۲۰۶۰۰-۰۴۵

پست الکترونیکی:

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۵