بهداشت مدارس

نام و نام خانوادگی: اعظم طالعی

سمت: مسئول سلامت نوجوانان و جوانان

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

تلفن تماس: ۵-۳۳۷۱۴۹۰۲-۰۴۵

پست الکترونیک: 


شرح وظایف: پرونده سلامت مدرسه- مراقبتهای گروه سنی ۱۸-۵ سال- مراقبتهای گروه سنی ۲۹-۱۸ سال - مدارس مروج سلامت- آموزش سلامت درمدارس (دانش آموزان، کارکنان واولیاء دانش آموزان) باتنظیم برنامه آموزشی- غربالگری پدیکولوزیس درمدارس-آموزش ازدواج سالم با تاکید برخود مراقبتی برای جوانان- نظارت برفعالیت واحدهای محیطی

 

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۶