نام و نام خانوادگی: دکتر عمران خسروی

رشته تحصیلی: دکتری حرفه ای

سمت: رئیس مرکز بهداشت شهرستان اردبیل

شماره تماس: ۳۳۷۱۴۶۶۴ - ۰۴۵