رئیس مرکز بهداشت

نام و نام خانوداگی: مهندس اصغر پناهی

سمت: رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیله سوار

شماره تماس: ۳۲۸۲۰۶۰۱

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۸