ریاست مرکز

رییس مرکز بهداشت شهرستان: اکبر شکری

تلفن تماس: ۳۲۸۲۲۱۰۶

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۵