ریاست مرکز

اکبر شکری

  رئیس مرکز بهداشت شهرستان

تلفن تماس: ۳۲۸۲۲۱۰۶

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۳۹۶