درآمد شبکه

نام و نام خانوادگی: فریدون مهربان

سمت: مسئول درآمد و مسئول امور ایثار گران شبکه بهداشت

تلفن تماس: ۳۲۸۲۳۲۸۲

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵