مدیریت شبکه

نام و نام خانوادگی: دکتر اباذر جعفرپور

سمت: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار

تلفن تماس: ۳۲۸۲۲۱۰۶

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵