مدیریت شبکه

دکتر علی ابی ترابی

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار

تلفن تماس: ۳۲۸۲۲۱۰۶

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۳۳۱