مدیریت شبکه

دکتر علی ابی ترابی

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار

تلفن تماس: ۳۲۸۲۲۱۰۶

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۹۸