حسابدار حقوق دستمزد

نام ونام خانوادگی: اکبر آذر ساربان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

شماره تلفن: ۳۲۸۲۸۴۰۰

شرح وظایف:

۱- پیگیری تائیدیه های بیمه و علت یابی کسورات کارانه بیمارستان

۲- انجام پرداختهای مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان بیمارستان

۳- ثبت کلیه امورات محوله در سیستم نظام نوین مالی

۴- انجام پرداختهای مربوط به اضافه کاری و ماموریت و بیمه کارکنان

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۳۵