مسئول امور مالی

نام ونام خانوادگی: یعقوب صبوری

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

شماره تلفن: ۳۲۸۲۸۴۰۰

 

شرح وظایف:

۱- بررسی و تائید اسناد حسابداری و ارائه تراز آمایشی ماهانه

۲- بررسی و تائدی کلیه پرداختها با توجه به آئین نامه ها و مجوزهای مربوطه

۳- نظارت بر بستن حسابهای پایان سال

۴- همکاری با معاون مدیر مالی به منظور تهیه صورتهای مالی

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵