ریاست بیمارستان

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس صفاری فرد

مدرک تحصیلی: متخصص پاتولوژی

شماره تلفن: ۳۲۸۲۶۸۰۰

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۵