نام و نام خانوادگی: دکتر اباذر جعفرپور

سمت: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار

تلفن تماس: ۳۲۸۲۲۱۰۶

 

 

 

اخبار