نام و نام خانوادگی: دکتر حمید رضا پاکدل

سمت: سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار

تلفن تماس: ۳۲۸۲۲۱۰۶