نام و نام خانوادگی: دکتر علی ابی ترابی

سمت: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار

تلفن تماس: ۳۲۸۲۲۱۰۶

 

 

 

اخبار