دبیرخانه دائمی هیات امناء

 

اعضاء هیئت امناء فعلی دانشگاه: 

مهندس اکبر بهنامجو (استاندار اردبیل - عضوهیأت امناء)

دکتر قدرت اخوان اکبری (قائم مقام وزیر در استان و رییس دانشگاه - دبیر هیأت امناء)

دکتر علی مجیدپور (عضو هیأت امناء)

دکتر بشیر خالقی (عضوهیأت امناء)

دکترخلیل رستمی (عضو هیات امناء)

دکتر مهرداد میرزا رحیمی (عضو هیأت امناء)

آقای محمدرضا حسین زاده (عضو هیات امناء)

 

 

شماره تماس دبیرخانه هیأت امناء

۰۴۵-۳۳۵۲۰۳۰۰

پست الکترونیکی : heiat.omana@arums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۱ دی ۱۳۹۶