دبیرخانه دائمی هیات امناء

اعضاء هیئت امناء فعلی دانشگاه:

دکتر مجید خدابخش (استاندار اردبیل - عضوهیأت امناء)

دکتر بشیر خالقی (عضوهیأت امناء)

دکتر حسین کرمی (عضو هیأت امناء)

دکتر بهبود معصوم زاده (عضو هیأت امناء)

دکتر غلامرضا حسن زاده (عضو هیات امناء)

دکترخلیل رستمی (عضو هیات امناء)

دکتر مهرداد میرزا رحیمی (عضو هیأت امناء)

دکتر قدرت اخوان اکبری (قائم مقام وزیر در استان و رییس دانشگاه - دبیر هیأت امناء)

 

شماره تماس دبیرخانه هیأت امناء

۰۴۵-۳۳۵۲۰۳۰۰

پست الکترونیکی : heiat.omana@arums.ac.ir