معرفی اداره بازرسی

معرفی اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات، به عنوان یکی از واحد های ستادی دانشگاه، زیر نظر مستقیم قائم مقام وزیر در استان ورئیس دانشگاه انجام وظیفه می نماید.

این واحد در راستای وظایف مصوب خود، عملکرد کارکنان و واحدهای تابعه دانشگاه را به طور محسوس و نامحسوس مورد بازرسی و ارزیابی قرار داده و گزارشات خودرا پس از بررسی کارشناسی با ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود و یا اقدام قانونی به مراجع ذی ربط ارایه می نماید.
همچنین پاسخگویی به شکایات کارکنان وشهروندان و ارائه پاسخ از وظایف مهم این اداره می باشد

بر اساس قوانین موجود ارتباط مستقیمی با دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین اداره کل بازرسی استان اردبیل داشته و حسب مورد گزارشاتی را به منظور اقدامات لازم برای آنها ارسال می کند.

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۵