دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

حدود وظایف

صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آرای صادره در صورتیکه قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ, قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هرگاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی در خواست تجدید نظر نماید, هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.

هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادره قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده قطعیت می یابد.

ابلاغ رأی طبق آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز نماید.

 

الف –تخلفات اداری

ماده ۸ ـ تخلفات اداری به قرار زیر است.

۱ـ اعمال و رفتار خلاف شوؤن شغلی یا اداری.

۲ـ نقض قوانین و مقررات مربوط.

۳ـ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

۴ـ ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

۵ ـ اخاذی.

۶ـ اختلاس.

۷ ـ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

۸ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

۹ـ تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

۱۰ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی.

۱۱ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۱۲ـ ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

۱۳ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

۱۴ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

۱۵ـ سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

۱۶ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

۱۷ـ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

۱۸ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

۱۹ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

۲۰ـ رعایت نکردن حجاب اسلامی.

۲۱ـ رعایت نکردن شوؤن و شعایر اسلامی.

۲۲ـ اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

۲۳ـ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

۲۴ـ داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

۲۵ـ هر نوع استفاده غیر مجاز از شوؤن یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

۲۶ـ جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

۲۷ـ دست بردن در سوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها.

۲۸ـ دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.

۲۹ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی

۳۰ ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

۳۱ ـ توقیف, اختفاء, بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

۳۲ ـ کارشکنی و شایعه پراکنی, وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۳ ـ شرکت در تحصن, اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی, یا تحریک به برپایی تحصن, اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۴ ـ عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

۳۵ ـ همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

۳۶ ـ عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۷ ـ عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۸ ـ عضویت در تشکیلات فراماسونری.

 

ب– مجازاتها

ماده ۹ـ تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:

الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

د ـ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

و ـ تنزیل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

ز ـ تنزیل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح ـ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوطه در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای.

ط ـ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی ـ اخراج از دستگاه متبوع.

ک ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

 

فقط مجازاتهای بندهای د, ه, ح, ط, ی, ک, ماده ۹ این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند.

هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد, مورد به کارشناسی ارجاع می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی, وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون, شهردار تهران, شهرداران مراکز استانها و روسای دانشگاهها می توانند کارمندانی را که بیش از ۲ ماه متوالی یا ۴ ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند, از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

 

ج – سایر مقررات

هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم گیری مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم گیری مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید

در صورتی که متهم به آرای قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد, می تواند حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر اینصورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای هیأتها به صورت شکلی خواهد بود.

هیچیک از اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تأئید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۰۷