شورای پیشنهادات

دبیر شورای پیشنهادهای دانشگاه

کاظم نظری بقا

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۵۲۲۰۹۹

 

فرم پیشنهادات برای ارائه به شورای پیشنهادهای دانشگاه: doc