کمیسیون تحول اداری

دکتر قدرت اخوان اکبری: رئیس کمیسیون تحول اداری دانشگاه

 

دبیر کمیسیون تحول اداری: نورالدین محبی

 

شرح وظایف و اختیارات کیمسیون تحول اداری

شرح وظایف و اختیارات کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های مستفل:

۱. پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه ذیربط.
۲. زمینه سازی برای اجرای سیاست ها، راهبردها و برنامه های مصوب.
۳. بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای ۱۰ برنامه تحول اداری.
۴. بررسی و تایید طرح ها و برنامه های تحول اداری دستگاه و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذیربط.
۵. متناسب با تکالیف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری.
۶. بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های تحول اداری.
۷. بررسی و تایید برنامه های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و ارایه به وزارتخانه ذیربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
۸. بررسی و تایید همایش های مورد نیاز سازمان یا موسسه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات.
۹. نظارت بر نحوه اجرای برنام جامع اصلاح فرآیندها و روش های مورد عمل و دولت الکترونیک در سازمان یا موسسه.
۱۰. شناسایی وظایف و فعالیت های قابل واگذاری سازمان یا موسسه به بخش غیر دولتی و ارایه پیشنهاد به مرجع ذیربط.
۱۱. ارایه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه به مراجع ذیربط.
۱۲. نظارت بر حسن اجرای واگذاری امر و تصدی گری و چابک سازی دستگاه.
۱۳. تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و مستمر در مقاطع ۶ ماهه از اجرای مهمترین مصوبات اقدامات کمیسیون تحول اداری
سازمان یا موسسه به شورای تحول اداری وزارتخانه ذیربط.

تبصره ۱: تمامی مصوبات کمیسیون، پس از تایید رئیس کمیسیون و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه قابلیت اجرا دارد.

تبصره ۲: کمیسیون می تواند برای بررسی ها و مطالعات کارشناسی نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی با عضویت افراد صاحب نظر و استفاده از خدمات موسسات مشاوره ای اقدام نماید.

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۴۱