فرمانده پایگاه مقاومت بعثت

سید مجتبی هادیزاده فرد

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت دولتی

تلفن تماس: ۳۳۵۲۲۲۹۱-۰۴۵

تلفن داخلی: ۲۷۹ (تلفنخانه۵۳-۳۳۵۲۲۲۴۷)