اداره بازرسی

شکایت نامه -اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات
 • 0
 • نام و نام خانوادگی شاکی*
  1
 • ردیف ثبت در دفتر شکایات*
  2
 • واحد یا فرد مورد شکایت*
  3
 • موضوع شکایت*
  4
 • شرح شکایت*
  5
 • برای همین موضوع قبلا به کدام مرجع قانونی یا قضایی شکایت کرده اید*مدارک ضمیمه را در قسمت فایل آپلود نمایید
  6
 • آدرس و تلفن تماس*
  7
 • تاریخ*تاریخ برگزاری
  8
 • نظررئیس اداره*
  9
 • فرم شکایت را در این قسمت آپلود نمایید*فایل های ضمیمه خود را آپلود کنید آپلود
   10