ریاست دانشگاه

 

دکتر قدرت اخوان اکبری

  • تحصیلات: متخصص بیهوشی (فلوشیب درد)

  • رتبه علمی: دانشیار

  • پست الکترونیکی اداری: chancellor@arums.ac.ir

  • پست الکترونیک: g.akbari@arums.ac.ir

  • شماره تماس: ۳۳۵۲۲۱۰۰

  • دورنویس: ۳۳۵۲۲۱۹۶

  • تلفن گویای ریاست دانشگاه: ۳۳۵۲۲۱۸۸

  • با پیش شماره ۰۴۵ برای شهرستانها