ریاست دانشگاه

 

دکتر قدرت اخوان اکبری

تحصیلات: متخصص بیهوشی (فلوشیب درد)

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی اداری: chancellor@arums.ac.ir

پست الکترونیک: g.akbari@arums.ac.ir

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۹۰-۳۳۵۳۴۷۹۸

دورنویس: ۳۳۵۲۲۱۹۶

تلفن گویای ریاست دانشگاه: ۳۳۵۲۲۱۸۸

با پیش شماره ۰۴۵ برای شهرستانها