مدیریت مرکز

علی نوروزی

سمت: مدیر مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

تلفن تماس: ۳۳۲۳۴۶۸۱

Email: a.norouzi@arums.ac.ir