اخبار

برگزاری کارگاه CPR

کارگاه CPR در مورخه 95.08.13 در مرکز آموزشی درمانی بوعلی توسط خانم خداپناهی، جهت آموزش پرسنل برگزار گردید.

ادامه مطلب
کارگاه روش تحقیق مقدماتی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی روز شنبه ، مورخه 08/08/95 توسط مدرس خانم دکتر افشان شرقی، با حضور 20 نفر پژوهشیار مرکز بوعلی در سالن کارگاه واحد توسعه تحقیقات مرکز آموزشی و درمانی بوعلی برگزار گردید.

ادامه مطلب