بسیج اساتید و جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مدیر کانون بسیج اساتید و جامعه پزشکی دانشگاه

انوشیروان صدیق

شماره تلفن تماس: ۳۳۵۱۶۱۲۰ - ۰۴۵

دورنویس: ۳۳۵۱۶۱۲۰ - ۰۴۵