لیست خدمات ارائه شده

خدمات پاراکلینیکی (آزمایشگاه-پاتولوژی - سی تی اسکن-MRI- رادیولوژی- سونوگرافی- داروخانه-نوارمغز- نوارعصب و عضله-TCD-فیزیوتراپی)

 

خدمات کلینیکی (اورژانس-درمانگاه مامایی-درمانگاه مغزو اعصاب- درمانگاه چشم- درمانگاه تخصصی زنان- درمانگاه کلیه ومجاری ادراری-درمانگاه اکو)

 

خدمات بستری

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۳۹۵