وضعیت بیمارستان در حال حاضر

 

نوع مالکیت بیمارستان و وابستگی سازمانی: دانشگاه علوم پزشکی


- نحوه اداره بیمارستان: دولتی


- وضعیت بیمارستان: آموزشی و درمانی


- تعداد تخت مصوب: ۱۷۴


- درجه ارزشیابی: یک


- دارای تخت های NICU , ICU 

آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۳۹۵