وضعیت بیمارستان در حال حاضر

نوع مالکیت بیمارستان و وابستگی سازمانی: دانشگاه علوم پزشکی


- نحوه اداره بیمارستان: دولتی


- وضعیت بیمارستان: آموزشی و درمانی


- تعداد تخت مصوب: ۲۷۰

- تعداد تخت فعال: ۲۰۳


- درجه ارزشیابی: یک


- دارای تخت های NICU , ICU

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۶