شورای پژوهشی

شورای پژوهشی:

  • دکتروحید عباسی
  • دکتر قاسم فتاح زاده
  • دکتر ابوالفضل عطالو
  • دکتر فریبا کهنمویی
  • دکتر مریم السادذات رضوی
  • دکترحبیب اجاقی
  • دکتر علی حسین خانی
  • دکتر شروین تبریزیان

 

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۷