واحدهای کلینیکی

درمانگاههای بیمارستان

 

نام درمانگاه

زمان ارائه خدمت

محل

تلفن داخلی

درمانگاه مامایی

کلیه ساعات شبانه روز

طبقه همکف

۲۷۴

درمانگاه تخصصی زنان

هر روز هفته

شیفت صبح

 

۱۴ ۸

طبقه دوم MRI

258

هر روز هفته

شیفت عصر

۲۰ ۱۴

درمانگاه تخصصی ارولوژی

هر روز هفته

شیفت صبح

 

۱۴ ۸

طبقه دوم MRI

242

 

درمانگاه چشم
 

هرروزهفته ۸-۱۳ طبقه دوم MRI 245

درمانگاه تخصص داخلی مغز و اعصاب

هر روز هفته

شیفت صبح

 

۱۳ ۸

طبقه اول MRI

273

 
آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۵