رسالت مرکزآموزشی درمانی علوی

ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و آموزشی با کیفیت مطلوب در سطوح تخصصی و فوق تخصصی زنان و زایمان، نوزادان، ارولوژی و نورولوژی و چشم

ارتقاء سلامت بیمار، مادر و نوزاد، افزایش رضایتمندی و اعتماد سازی مراجعین با بهبود مستمر کیفیت خدمات 

اخبار